Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  กลับหน้าแรก ประวัติผู้อวยการ ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การเรียน  
สมานฉันท์
มีปัญหาปรึกษาราชทัณฑ์ กิจการภายใน   ข่าวประกวดราคา

 
     
 
 

สืบเนื่องมาจากกรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้ทัณฑสถานฯ จัดกิจกรรมประกอบการอบรมให้แก่ผู้ต้องขังวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานเวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญเดือนวิสาขบูชาหรือตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ในขณะเดียวกันในวันนี้ถือว่าเป็นวันต้นไม้เเห่งชาติ สืบเนื่องจากปัจจุบันเกิดสภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ตามมา โดยเฉพาะป่าไม้ถูกทำลาย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า วัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญของศาสนา นำเอาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีพอย่างสันติสุข และเกิดความศรัทธา ซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนา และรู้จักปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมในวันนี้ได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดทินกรนิมิต จังหวัดนนทบุรีมาแสดงธรรมอบรมศิลธรรมให้เเก่ผู้ได้รับการอบรม

 
 
.................................................................................................................................................