Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  กลับหน้าแรก ประวัติผู้อวยการ ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การเรียน  
สมานฉันท์
มีปัญหาปรึกษาราชทัณฑ์ กิจการภายใน   ข่าวประกวดราคา
กลับหน้าแรก
ตามที่ กรมราชทัณฑ์มีนโยบายให้จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็น องค์ประธานฯ ทัณฑถานบำบัดพิเศษกลางได้กำหนดจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นในทัณฑสถานฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทัณฑสถานฯ ได้การดำเนินการได้จัดการอบรมค่ายพัฒนาอาสาสมัครแกนนำในชมรมฯ รุ่นที่ ๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕กรกฎาคม- ๒สิงหาคม ๒๕๕มีผู้ต้องขังผ่านการอบรมฯ จำนวน ๓๔ คน โดยนายคงกริช  พรคงธวัช ผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานปิดค่ายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้ต้องขังในชมรมทุกแดน และได้รับเกียรติจากนายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ ร่วมปิดค่ายฯ ในวันและเวลาดังกล่าว