Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
 
  กลับหน้าแรก ประวัติผู้อวยการ ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การเรียน  
สมานฉันท์
มีปัญหาปรึกษาราชทัณฑ์ กิจการภายใน   ข่าวประกวดราคา

 
 

วันมาฆะบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน3 หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ความสำคัญ วันมาฆะบูชาเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการ อุดมการณ์ และวิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหาโดยสรุป คือให้ละความชั่วทุกอย่าง ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส