Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  สทธิผู้ต้องขัง...
กระแสพระราชดำรัส..
อภัยโทษ...
สถานทูต...
สิทธิมนุษยขน..
   
 

ประโยชน์ที่ผู้ต้องขังเด็ดขาดจะได้รับ


>> การพักการลงโทษ
การพักการลงโทษ คือ การปลดปล่อยออกไปก่อนกำหนดโทษตามคำพิพากษาของศาล ภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติที่กำหนด การพักการลงโทษมิใช่สิทธิของผู้ต้องขัง แต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดี มีความก้าวหน้าทางการศึกษา ทำให้เกิดผลดีแก่เรือนจำ หรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ

>> ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักโทษเด็ดขาด
2. ชั้นเยี่ยม เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 3
3. ชั้นดีมาก เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 4
4. ชั้นดี เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 5


>> เมื่ออยู่ในเกณฑ์พักการลงโทษแล้ว นักโทษเด็ดขาดจะต้องทำอย่างไรบ้าง
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เรือนจำ ได้ประกาศรายชื่อให้ทราบทั่วกันแล้วว่ามีผู้ใดบ้างที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการพักการ
ลงโทษ นักโทษเด็ดขาดจะต้องปฏิบัติดังนี้
1. เตรียมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ถิ่นที่อยู่ และแจ้งชื่อผู้ที่จะรับอุปการะ
2. ทำคำร้องขอคัดสำเนาคำพิพากษาผ่านทางเรือนจำ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด หรือเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วแจ้งให้ญาติไปติดต่อขอคัดสำเนาคำพิพากษาจากศาล เพื่อส่งให้เรือนจำโดยตรง
3. แจ้งญาติให้ไปติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอให้รับรองความประพฤติตาม
เอกสาร (พ.3 หรือ พ.4 พิเศษ) แล้วนำมามอบให้เรือนจำ
4. เมื่อเจ้าหน้าที่เรือนจำรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเรือนจำ และส่งเรื่อง
ไปยังกรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. เมื่อกรมราชทัณฑ์อนุมัติแล้ว จะแจ้งให้เรือนจำทราบเพื่อทำการปล่อยตัวต่อไป

>> การลดวันต้องโทษจำคุก
ผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก ต้องมีคุณสมบัติ คือเป็นนักโทษเด็ดขาดที่จำคุกมาแล้วตั้งแต่6 เดือนขึ้นไป สำหรับโทษจำคุกตลอดชีวิตต้องจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงจะได้วันลดโทษสะสม โดยจะลดโทษให้ตามชั้นของนักโทษ คือ
- ชั้นเยี่ยม ได้รับวันลดโทษเดือนละ 5 วัน
- ชั้นดีมาก ได้รับวันลดโทษเดือนละ 4 วัน
- ชั้นดี ได้รับวันลดโทษเดือนละ 3 วัน
เรือนจำ/ทัณฑสถานฯ จะรวมวันลดต้องโทษสะสมของผู้ต้องขังทุกรายไว้ให้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกรมราชทัณฑ์พิจารณาอนุมัติปล่อยตัวเมื่อมีวันลดโทษสะสมเท่ากับโทษที่เหลือ การพิจารณาจะกระทำทุกเดือน
>> การลดวันต้องโทษจำคุกเมื่อออกไปทำงานสาธารณะ
ผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวเมื่อออกไปทำงานสาธารณะ คือ นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปทำงานสาธารณะนอกเรือนจำจะได้รับประโยชน์ลดวันต้องโทษจำคุกให้เท่ากับจำนวนวันที่ออกไปทำงาน คือ ออกไปทำงาน 1 วัน ก็จะได้รับวันลด 1 วัน เป็นต้น

>> คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการพิจารณาออกไปทำงานสาธารณะ
1. เป็นนักโทษเด็ดขาดที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และไม่เป็นผู้ที่กระทำความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ความผิดต่อกฏหมายว่าด้วยยาเสพย์ติดให้โทษ
2. จะต้องเหลือโทษจำคุกตามระยะเวลาในแต่ละชั้นของผู้ต้องขังดังนี้
- ชั้นเยี่ยม จำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
- ชั้นดีมาก จำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
- ชั้นดี จำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
- ชั้นกลาง จำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 2
การที่นักโทษเด็ดขาดคนใดจะได้ออกไปทำงานสาธารณะหรือไม่นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกของเรือนจำก่อน

>> นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก
นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก จะต้องนำเอกสารมาประกอบการพิจารณาสืบเสาะข้อเท็จจริงก่อนปล่อยตัว ดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักโทษเด็ดขาดพักอาศัยอยู่
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้อุปการะที่นักโทษเด็ดขาดประสงค์จะไปพักอาศัย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักโทษเด็ดขาด หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อุปการะ หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
กรณีที่นักโทษเด็ดขาดรายใดไม่มีผู้อุปการะ และที่อยู่ที่ไม่แน่นอน เรือนจำจะดำเนินการประสานงานกับประชาสงเคราะห์จังหวัด องค์กรการกุศลของภาครัฐและเอกชน วัด มูลนิธิต่างๆ ในท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือในด้านที่พัก และการประกอบอาชีพ

>> ระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ ปล่อยลดวันต้องโทษจำคุก จะมีการคุมประพฤติหลังปล่อย โดยช่วงระหว่างการคุมประพฤติ จะมีเจ้าพนักงานคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครคุมประพฤติไปเยี่ยมที่บ้านของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวท เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ดูแล ช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อมีปัญหา โดยที่ผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 8 ข้อ ที่กำหนดไว้ หากประพฤติผิดเงื่อนไขจะถูกนำตัวกลับมาควบคุมไว้ที่เรือนจำตามเดิม และถูกลงโทษตามวินัยด้วย

>> เงื่อนไข 8 ข้อที่ผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติมีดังนี้
1. จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับเรือนจำ
2. ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย เช่น เล่นการพนัน ดื่มสุรา ยาเสพย์ติด และกระทำผิดอาญาขึ้นอีก
4. ประกอบอาชีพโดยสุจริต
5. ปฏิบัติตามลัทธิทางศาสนา
6. ห้ามพกอาวุธ
7. ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ
8. ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานปกครอง หรือหัวหน้าสถานีตำรวจ ทุกเดือนถ้าผู้ได้รับการปล่อยตัวประพฤติตนตามเงื่อนไขด้วยดีตลอด ก็จะได้รับใบบริสุทธิ์ และพ้นโทษไปตามคำพิพากษา เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป

>> ความสำคัญของการเลื่อนชั้น
ผู้ต้องขังแบ่งออกเป็นชั้น 6 ชั้นดังนี้
1. ชั้นเยี่ยม
2. ชั้นดีมาก
3. ชั้นดี
4. ชั้นกลาง
5. ชั้นเลว
6. ชั้นเลวมาก
ชั้น มีความสำคัญต่อนักโทษเด็ดขาดเป็นอย่างมาก ในระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ นักโทษเด็ดขาดจะต้องพยายาม
ประพฤติปฏิบัติตนให้ดีขึ้น และไม่กระทำผิดวินัย ในทางกลับกันหากกระทำผิดวินัยจะถูกลงโทษ และถูกลดชั้น และถูกตัดประโยชน์
ที่ตนพึงได้รับ