Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   ศูนย์การเรียนชุมชนเขตบางเขน
 
       
             
   
 
ผู้ไม่รู้หนังสือ-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ช่างโยธา ปวช.-ปวส
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-คอมพิวเตอร์ประยุกต์-ซ่อมคอมพิวเตอร์
ช่างตัดผม-ศิลป์ประยุกต์-ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาตรี
การศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี-การศึกษาธรรมศึกษาชันโท
การศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก
       
                     

   
                             
   
  >> ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนเขตบางเขน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางขออนุญาตตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนเขตบางเขน
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2521เดิมชื่อว่า "โรงเรียนผู้ใหญ่เขตบางเขน"
โดยเปิดสอนระดับ 1-2 ระดับละ 1 ห้องเรียน และได้ดำเนินการเปิดสอน
ครบทุกหลักสูตรต่อตาม ปี2550 ไดเเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
ศูนย์การเรียนชุมชนเขตบางเขน ในปัจจุบัน
    >> วิสัยทัศน์
ฝ่ายการศึกาษาแลพัฒนาจิตใจ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษเป็นสถาบันของกรมราชทัณฑ์ ในการพัฒนามาตฐาน
คุณภาพการจัดการศึกษาแชะควบคู่คุณธรรมให้แก่ผู้ต้องขังมีความรู้ และอาชีพ สามารถเลี้งดูตนเอง
และครอบครัว ภายหลังจากการพ้นโทษ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป
         
                             

>> จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี แก่ผู้ต้องขัง
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
ีโดยอยู่ในรูปแบบการพบกลุ่มภายใต้ชื่อว่า ศูนย์การเรียนชุมชน
เขตบางเขน ขึ้นตรงกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตจตุจักร
(ศบข.จตุจักร ) เป็นการศึกษาให้เปล่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
หากผู้เรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งมีศักดิ์และสิทธ
์เทียบเท่ากับสถานศึกษาภายนอก โดยประชาชนทั่วไปจะไม่ทราบว่า
ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาในขณะต้องโทษ หากในขณะที่ผู้เรียน
กำลังศึกษาอยู่และไม่จบหลักสูตรในขณะที่ต้องโทษ อาจเนื่องจาก
การปล่อยพ้นโทษก่อนการจบหลักสูตร หรือกรณีที่ย้ายเรือนจำ
เนื่องจากการระบายความแออัดของทัณฑสถานฯ ผู้เรียน
สามารถนำผลการเรียนที่ได้ไปศึกษาต่อภายนอกจนจบหลักสูตร
ซึ่งจะไม่มีลักษณะการสูญเปล่าทางการศึกษา
โดยแบ่งออกเป็นระดับการศึกษาดังนี้
- ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ (เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา)
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

>> โครงการจัดการศึกษาสายวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง จะดำเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย และความพร้อม
ของทัณฑสถานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโแกาสฝึกฝนทักษะ
เสริมสร้างความรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปใช้
ประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษรวมทั้งให้ผู้เรียนมีทัศนคติทีดี
ต่อการประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งให้ผู้เรียนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ


 

 

 

 

 

   
>> จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา แก่ผู้ต้องขัง
การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังจึงเป็นมาตรการ แนวทางที่สำคัญในการพัฒนาพฤตินิสัย
ที่ยั่นยืน เนื่องจากเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเองและยังเป็นพื้นฐานในการ
ศึกษาต่อเนื่องทั้งสายสามัญและวิชาชีพต่อไป ทำให้กรมราชทัณฑ์ได้ประสานงานกับสำนักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียนในการจัดบริการการศึกษา 12 ปี ให้แก่ผู้ต้องขังโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และยัง
ส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยการประสานความร่วมมือไปยัง มสธ. ในการเปิดสนามการ
สอบขึ้นในทัณฑสถานฯ โดยผู้เรียนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเอง ต่อยังขาดระดับการศึกษาที่เชื่อมโยง
ระหว่างการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี กับระดับอุดมศึกษา กรมราชทัณฑ์จึงได้ประสานกับสำนักงานคณะ-
กรรมการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ( ปวส. ) ซึ่งทัณฑสถานฯ ได้
ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองในการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็น
ทางเลือกให้ผู้ต้องขังในการศึกษาตามความตนเองของตนเองอีกทั้งเป็นการสร้างความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพอย่างสุจริตเพื่อคืนคนดีสู่สังคม และยังเป็นมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

   
>> จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขัง (มสธ.)
ภารกิจของทัณฑสถานฯนอกจากการควบคุมแล้ว ยังมีบทบาทในการแก้ไขและพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำวิกฤตสร้างเป็นโอกาสทางการศึกษา
กล่าวคือผู้ต้องขังจำนวนมากที่พลาดโอกาสทางการศึกษาและไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
ดังนั้นทัณฑสถานฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ได้พัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของครอบครัว
และสังคม และสามารถนำไปประกอบอาชีพอย่างสุจริตภายหลังการพ้นโทษได้
กรมราชทัณฑ์ได้ประสานความร่วมมือกับกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (มสธ.)
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา และสนองตอบต่อความ
ต้องการด้านวิชาการอย่างหลากหลายของบุคคลและสังคมโดยจัดบริการ
การศึกษา มสธ. ขึ้นและให้บริการในการสอนเสริมบางหมวดวิชา
และจัดศูนย์สอบขึ้นในทัณฑสถาน เพื่ออำนวยความสะดวกอันจะเป็นผลดี
ทั้งด้านการควบคุมและตัวของผู้เรียนเอง โดยผู้ต้องขังเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด การจัดการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์กรมราชทัณฑ์ ในการปรับเปลี่ยน แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครับ
สังคม ส่งผลทำให้ผู้ต้องขังมีความพร้อมทางด้านอาชีพก่อนกลับไป
สู่สังคมใหม่รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้าสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม


   

>> โครงการการจัดบริการห้องสมุดทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
ห้องสมุดถือว่าเป็นศูนย์กลางในการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งมีส่วนทำให้การศึกษา
มีความเชื่อมโยงระบบการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต อีกทั้งเป็นระบบการศึกษาที่เอื้อต่อวิถีชีวิตและความสนใจของผู้ต้องขัง
ในการศึกษาหาความรู้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอย
ู่ในสังคมอย่างมีความสุขภายหลังการพ้นโทษได้ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุง
ห้องสมุดหลักขึ้น ณ ฝ่ายปกครองแดน 1 โดยปรังปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้แดนต่างๆจัดทำมุมอ่านหนังสือ และเปิดบริการห้องสมุด
เคลื่อนที่โดยสับเปลี่ยนข่าวสารไปยังแดนทุกแดน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ค้นคว้า
ด้วยตนเองและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความรู้ก้าวทันต่อสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความพร้อมกลับตัวเป็นคนดีสู่สังคม
ภายหลังการพ้นโทษต่อไป                             
.................................................................................................................................................