กลับหน้าแรก ประวัติผู้อวยการ ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การเรียน  
สมานฉันท์
มีปัญหาปรึกษาราชทัณฑ์ กิจการภายใน   ข่าวประกวดราคา

   
ผู้ไม่รู้หนังสือ-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  
ช่างโยธา ปวช.-ปวส  
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-คอมพิวเตอร์ประยุกต์-ซ่อมคอมพิวเตอร์-ช่างตัดผม-ศิลป์ประยุกต์-ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาตรี  
การศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี-การศึกษาธรรมศึกษาชันโท-การศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก

>> การสอบธรรมศึกษา


>> โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา
เมื่อพิจารณาถึงสภาพผู้ต้องขังส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และขาดการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จึงทำให้มีพฤติกรรมเบียงเบน
ในการกระทำผิด รวมทั้งผู้กระทำผิดดังกล่าวส่วนใหญ่ค่อนข้างเครียด
อาจสืบเนื่องจากสังคมไม่คอยให้ความนใจในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย
เท่าที่ควรและขาดสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจดังนั้น นับว่าเป็นโอกาสที่ดี
ในการสร้างภาระให้เป็นพลัง โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ธรรมศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง ทั้งนี้เพื่อผู้ให้ผู้เรียนได้รับการแก้ไขพฤตินิสัยแบบ
ยั่งยืนนั้น และปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามและสร้างคุณธรรม จิตสำนึกรู้จักผิดชอบชั่วดี
อันเป็นการสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ นอกจากนี้แล้ว
วุฒิการศึกษาระดับธรรมศึกษาเอกยังสามารถเทียบเท่าวุฒิการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ( ป.6 )

 

>> การศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี-ชั้นโท-ชั้นเอก
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง มีเจตนาอันแน่วแน่ ที่จะใช้การเรียนการสอนธรรมศึกษา
ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีคุณธรรมจริยธรรมแบบยั่งยืน
มีจิตสำนึกรู้จักผิดชอบชั่วดี จึงได้ร่วมกับสำนักเรียนวัดเสมียนนารี ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ต้องขังได้ทราบถึงประโยชน์ของการศึกษาธรรมศึกษา รวมทั้งรับเปิดสมัคร
ผู้ต้องขังที่มีความประสงค์ที่จะเรียนธรรมศึกษาในชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
และจัดสอบธรรมศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง ปีละ 1 ครั้ง ณ ทัณฑสถานฯ

 

   
.................................................................................................................................................