ผู้ไม่รู้หนังสือ-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  
ช่างโยธา ปวช.-ปวส  
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-คอมพิวเตอร์ประยุกต์-ซ่อมคอมพิวเตอร์-ช่างตัดผม-ศิลป์ประยุกต์-ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาตรี  
การศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี-การศึกษาธรรมศึกษาชันโท-การศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก

  กลับหน้าแรก ประวัติผู้อวยการ ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การเรียน  
สมานฉันท์
มีปัญหาปรึกษาราชทัณฑ์ กิจการภายใน   ข่าวประกวดราคา

 

>> มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช        
 


กรมราชทัณฑ์ได้ประสานความร่วมมือกับกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (มสธ.)
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา และสนองตอบต่อ
ความต้องการด้านวิชาการอย่างหลากหลายของบุคคลและสังคม โดยจัดบริการ
การศึกษา มสธ. ขึ้นและให้บริการในการสอนเสริมบางหมวดวิชาและจัดศูนย์สอบขึ้น
ในทัณฑสถาน เพื่ออำนวยความสะดวกอันจะเป็นผลดีทั้งด้านการควบคุม
และตัวของผู้เรียนเอง โดยผู้ต้องขังเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
การจัดการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์กรมราชทัณฑ์
ในการปรับเปลี่ยน แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีความร
ู้ความเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครับ สังคม
ส่งผลทำให้ผู้ต้องขังมีความพร้อมทางด้านอาชีพก่อนกลับไปสู่สังคมใหม่
รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้าสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็นหลักสูตรโครงการศึกษาต่อเนื่อง (สัมฤทธิบัตร)
และหลักสูตรปริญญาตรี การศึกษาระดับดังกล่าว จัดดำเนินการการศึกษา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
>> จำนวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา (มสธ.)
     
   
           
               
.................................................................................................................................................