กลับหน้าแรก ประวัติผู้อวยการ ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การเรียน  
สมานฉันท์
มีปัญหาปรึกษาราชทัณฑ์ กิจการภายใน   ข่าวประกวดราคา

 

   
ผู้ไม่รู้หนังสือ-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  
ช่างโยธา ปวช.-ปวส  
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-คอมพิวเตอร์ประยุกต์-ซ่อมคอมพิวเตอร์-ช่างตัดผม-ศิลป์ประยุกต์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาตรี  
การศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี-การศึกษาธรรมศึกษาชันโท-การศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก
       
   
>> คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-ประยุกต์    
>> โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ได้ดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังนำความร
ู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพที่สุจริตภายหลังพ้นโทษ
โดยไม่ประพฤติตนให้เป็นปัญหาหรือภาระทางสังคม
ซึ่งได้ดำเนินการมาทั้งแต่ ปี ๒๕๔๓ ตามนโยบาย
ของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น
ปัจจุบันทัณฑสถานฯ ได้ขยายการดำเนินงานให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นโดยมีการพัฒนา
และเปิดหลักสูตรต่างๆ เป็นลำดับดังนี้

๑. หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๓๐๐ ชั่วโมง
๒. หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ ๓๐๐ ชั่วโมง
๓. โครงการฝึกอบรมซ่อมคอมพิวเตอร์ ๓๐๐ ชั่วโมง
๔. โครงการรับจ้างพิมพ์การ์ดอวยพร/การตัดต่อวีดีโดลงวีซีดีและอื่นๆ
๕. โครงการรับจ้างพิมพ์งาน
 
ความก้าวหน้าของโครงการผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมีความรู้และทักษะ
ในกาใช้คอมพิวเตอร์ได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้แล้ว
ผู้สำเร็จการศึกษายังสามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เพื่อนผู้ต้องขังด้วยกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการ
ประกอบอาขีพภายหลังการพ้นโทษ เช่น การออกแแบสิ่งพิมพ์
การตบแต่งภาพ การจัดทำ Multimedia (เทศกาลแต่งงาน
งานบวข การเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ) และการรับจ้างพิมพ์งาน
ซึ่งได้รับเงินปันผลรายได้เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของอุปโภค
และบริโภคในระหว่างการต้องโทษ ผลงานที่เด่นของโครงการ
ได้แก่ การอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของโครงการอุทยานการ
เรียนรู้ การออกแบบป้ายทัณฑสถานฯ การผลิต Multimedia
ชุดห้องสมุดพร้อมปัญญา การดำเนินงานโครงการ "Art For All"
การสืบค้นห้องสมุด การอบรมหลังสูตรลูกเสือ เป็นต้น
>> ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์    

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจหลักการทำงาน การติดตั้ง และเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษ

โดยติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เพื่อจัดทำหลักสูตร ซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ และดำเนินการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่ทางวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
จัดส่งมาให้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมซึ่งปัจจบันมีผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรม
เป็นจำนวน 3 รุ่น


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ทำให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ หลักการทำงาน การติดตั้งอุปกรณ์และเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
- ทำให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษ


ชั้นตอนการอบรม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1. คอมพิวเตอร์ Input - Output และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
2. หน่วยความจำที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

การติดตั้ง Mainboard เข้ากับ Case และการต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ
1. การติดตั้ง CPU
2. การติดตั้ง Harddisk
3. การติดตั้ง Floppy Disk Drive
4. การติดตั้ง CD-ROM Drive
5. การติดตั้ง Card ชนิดต่าง ๆ
6. การเสียบสาย และ Set Jumper บน Mainboard

การเตรียม Harddisk เพื่อใช้งาน ( การ FDISK และ FORMAT )
1. ปฏิบัติการประกอบเครื่อง
2. การปรับค่า Bios เบื้องต้น
3. คำสั่ง Dos ที่ควรรู้
4. การติดตั้ง Windows 98 / Window XP
5. การติดตั้ง Printer/Fax ภายใต้ Windows 98 /
Window XP
     
>> ช่างตัดผม    

- สอนการจัดการและความรู้ทั่วไปของช่างตัดผม
- สอนหลักการตัดผม
- สอนทักษะวิชาชีพช่างตัดผม
- สอนการฝึกประกอบการอาชีพช่างตัดผม
- สอนการคำนวณค่าใช้จ่าย ค่าแรง และการ
เสนอราคา
- สอนเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ในงานช่างตัดผมชาย
- ทดสอบและประเมินผล
- สอนเสริม (กรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน)

ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือน เมษายน
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
- สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สามารถติดต่อไป
ยังผู้อื่น
- มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หมายเลข
13 หลัก)
- ระยะเวลาต้องโทษเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี

- สามารถตัดผมทรงพื้นฐานได้ เช่น
ทรงนักเรียน รองทรง อเมริกัน
- ได้ฝึกสมาธิและรู้จักควบคุมอารมณ์
ของตนเอง
- ได้ฝึกฝนให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าและคนทั่วไป
- สามารถนำไปประกอบอาชีพ ภายหลัง
พ้นโทษไปแล้ว

- จบแล้วมีใบประกาศนียบัตรรับรอง
- ศีกษาจากบทเรียนและฟังการบรรยาย
- ครูผู้สอนสาธิต
- ฝึกการปฏิบัติ
- ทดสอบประเมินผล
- จัดกลุ่มอภิปราย, สอบถามและสรุป
- สอนเสริม (กรณีไม่ผ่าน)
 
  >> ศิลป์ประยุกต์  
 
  การนำกิจกรรมศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ (ศิลปะบำบัด Art Therapy )
มาแก้ไข ขัดเกลา บำบัด พัฒนาพฤตินิสัยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของผู้กระทำผิดให้เป็นบุคคลที่กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา รวมทั้งสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
จัดทำโครงการนำล่องในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 10 แห่ง ประกอบด้วย
เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษธนบุรี เรือนจำกลางบางขวาง
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ทัณฑสถาน
หญิงสงขลา เรือนจำจังหวัดน่าน เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
เรือนจำอำเภอนางรอง และเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ

โปรแกรมโครงการศิลปะบำบัดสำหรับผู้ต้องขังในทัณฑสถาน
บำบัดพิเศษกลาง จำนวน 120 ชั่วโมง ดำเนินการเรียนการสอน
ปีละ 2 รุ่นๆละ 25 คน

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาอารมณ์ สมาธิ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการอยู่ร่วมกันในครอบครัว สังคม ชุมชนอย่างมีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะฝีมือและการอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง
- เพื่อให้ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์และจิตใจและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น


>> ช่างสีเฟอร์นิเจอร์  วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาอารมณ์ สมาธิ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการอยู่ร่วมกันในครอบครัว สังคม ชุมชนอย่างมีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะฝีมือและการอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง
- ทำให้เกิดรายได้ในระหว่างอยู่ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
- เพื่อให้ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์และจิตใจและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

>> เบอร์เกอรี่  
วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาอารมณ์ สมาธิ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการอยู่ร่วมกันในครอบครัว สังคม ชุมชนอย่างมีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะฝีมือและการอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง
- ทำให้เกิดรายได้ในระหว่างอยู่ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
- เพื่อให้ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์และจิตใจและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

>> ช่างเชื่อมโลหะ

 

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาอารมณ์ สมาธิ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการอยู่ร่วมกันในครอบครัว สังคม ชุมชนอย่างมีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะฝีมือและการอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง
- ทำให้เกิดรายได้ในระหว่างอยู่ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
- เพื่อให้ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์และจิตใจและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

 

.................................................................................................................................................