กลับหน้าแรก ประวัติผู้อวยการ ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์การเรียน  
สมานฉันท์
มีปัญหาปรึกษาราชทัณฑ์ กิจการภายใน   ข่าวประกวดราคา

 

   
ผู้ไม่รู้หนังสือ-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  
ช่างโยธา ปวช.-ปวส  
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-คอมพิวเตอร์ประยุกต์-ซ่อมคอมพิวเตอร์-ช่างตัดผม-ศิลป์ประยุกต์-ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาตรี  
การศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี-การศึกษาธรรมศึกษาชันโท-การศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอก
   

>>
จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา แก่ผู้ต้องขัง
การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังจึงเป็นมาตรการ แนวทางที่สำคัญในการพัฒนาพฤตินิสัย
ที่ยั่นยืน เนื่องจากเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเองและยังเป็นพื้นฐานในการ
ศึกษาต่อเนื่องทั้งสายสามัญและวิชาชีพต่อไป ทำให้กรมราชทัณฑ์ได้ประสานงานกับสำนักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียนในการจัดบริการการศึกษา 12 ปี ให้แก่ผู้ต้องขังโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และยัง
ส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยการประสานความร่วมมือไปยัง มสธ. ในการเปิดสนามการ
สอบขึ้นในทัณฑสถานฯ โดยผู้เรียนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเอง ต่อยังขาดระดับการศึกษาที่เชื่อมโยง
ระหว่างการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี กับระดับอุดมศึกษา กรมราชทัณฑ์จึงได้ประสานกับสำนักงานคณะ-
กรรมการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ( ปวส. ) และระดับ
ประกาศนีย็บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งทัณฑสถานฯ ได้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิค
ดอนเมืองในการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกให้ผู้ต้องขัง
ในการศึกษาตามความตนเองของตนเองอีกทั้งเป็นการสร้างความพร้อม
ในการประกอบอาชีพอย่างสุจริตเพื่อคืนคนดีสู่สังคม และยังเป็นมาตรการ
ในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

 
>> หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
เปิดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาโยธา
ดำเนินการเรียนการสอนโดยคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ตลอดหลักสูตร

>> หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และในปีการศึกษา 2550 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ได้เปิดสอน
ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาโยธา โดยปัจจุบัน,
เป็น รุ่นที่ 1 ซึ่งทางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้ปรับปรุง
ห้องเรียนศิลปะเดิมให้เป็นห้องสำหรับใช้ในการเรียนการสอน
ปวช. ดำเนินการเรียนการสอนโดยคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ตลอดหลักสูตร มีนักเรียนในรุ่นที่ 1 ทั้งหมด จำนวน 22 คน

 

.................................................................................................................................................